Kontakt +48 601397791 | biuro@zlot.pl

Kajaki – Rawka, Wypożyczalnia, Spływy kajakowe

Spływy kajakowe niezwykle ciekawą, malowniczą i bardzo atrakcyjną rzeką Rawką

Rezerwat krajobrazowo-wodny Rawka

Rezerwat krajobrazowo-wodny Rawka utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku (M. P. Nr 39, poz. 210), które weszło w życie w dniem 1 stycznia 1984r. Obejmuje on Rawkę od źródeł do ujścia oraz ujściowe odcinki jej dopływów i 10-metrowej szerokości pasy gruntów na obu brzegach koryta rzeki. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 486,01 ha (w tym 212,44 ha to wody, 212,20 ha użytki rolne i 62,36 ha lasy). W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się prawie 42-kilo-metrowy odcinek rzeki. Rezerwat znajduje się na terenie kilku gmin województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Celem ochrony Doliny Rawki było zachowanie w naturalnym stanie typowo nizinnej, średniej wielkości rzeki wraz z jej dolinnym krajobrazem, środowiskiem życia wodnego, z chronionymi roślinami i zwierzętami. W planie ochrony zakładano następujace cele ochrony:

  • umożliwienie swobodnego biegu procesów geomorfologicznych, ekologicznych i ewolucyjnych, w tym: utrzymanie naturalnego koryta rzecznego, utrzymanie rytmu rocznych zmian stanu wody i przepływu, swobodne kształtowanie się zbiorowisk roślinnych,
  • utrzymanie niezmiennego stanu przyrody, w tym: zachowanie dotychczasowych sposobów użytkowania gruntów w dolinie, utrzymanie małych spiętrzeń rzeki i tradycyjnych budowli – młynów wodnych, utrzymanie różnorodności siedlisk, zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin i zwierząt,
  • kształtowanie nowego stanu przyrody, w tym: przywrócenie czystości wód i brzegów rzeki, udrożenie przepływu rzeki na Rawce
    środkowej i dolnej, zwiększenie retencji wodnej w Rawce górnej i jej dopływach, unaturalnienie składników bioty (flory i fauny).

Za najcenniejszą część rezerwatu uznano w planie ochrony rezerwatu odcinek od Kamiona do Bolimowa – w całości w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Duże zróżnicowanie siedlisk w dolinie Rawki wpływa na różnorodność i bogactwo jej flory. Stwierdzono w niej 540 gatunków roślin naczyniowych, z czego około 350 występuje w starorzeczach, w korycie rzeki i nad jej brzegami. Najliczniejszą grupę stanowią gatunki łąkowe i szuwarowe, nieco mniejszy udział mają rośliny związane z zaroślami i lasami. W rezerwacie występuje wiele gatunków podlegających ochronie. Są wśród nich m.in. grzybienie białe, grążel żółty, marzanka wonna, kalina koralowa, konwalia majowa, kukułka (storczyk) szerokolistna, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, bluszcz pospolity i kopytnik pospolity. W lasach i na łąkach przylegających bezpośrednio do rzeki odnotowano również wiele gatunków rzadkich dla flory naszego kraju oraz środkowej części Polski. Są wśród nich: nerecznica szerokolistna, szczaw omszony, zdrojówka rutewkowata, zawilec żółty, jaskier, rutewka żółta, wiązówka bulwkowa, świerząbek bulwiasty, świerząbek korzenny, łuskiewnik różowy, marzymięta grzebieniasta, turzyca obła, trzcinnik owłosiony i wolffia bezkorzeniowa. Flora roślin zarodnikowych jest słabiej poznana. Badania nad algoflorą Rawki wykazały obecność w wodach rzeki 361 gatunków glonów. Z doliny Rawki znanych jest kilka stanowisk grzybów podziemnych i wodnych.

Roślinność doliny Rawki buduje: 5 zespołów leśnych, 3 zespoły zaroślowe oraz 54 zespoły i zbiorowiska nieleśne. Roślinność wodna jest uboga, natomiast duże zróżnicowanie cechuje zbiorowiska naturalnych i półnaturalnych łąk, szuwarów i torfowisk. Zbiorowiska i zespoły trzech klas: szuwary wysokie i turzycowe, łąki i pastwiska wilgotne i świeże oraz torfowiska przejściowe obejmują aż 30 z ogólnej liczby 54 jednostek roślinności nieleśnej.

W Rawce żyje obecnie 18 gatunków ryb i 1 gatunek minoga. Zniknęły następujące gatunki: strzebla potokowa, świnka, brzana, krąp, wzdręga, leszcz, karp, różanka i węgorz. Przybył pstrąg potokowy, introdukowany do górnej Rawki. Dolina Rawki stanowi miejsce lęgu dla około 100 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługują także: bąk, bocian czarny błotniak stawowy, derkacz, kropiatka, brodziec samotny, wodnik i kszyk , zimorodek, remiz, pokrzewka jarzębata, podróżniczek. Spośród ssaków związanych z rzeką na uwagę zasługują następujące gatunki: bóbr, wydra, piżmak i rzęsorek rzeczek.

Główną wartością rezerwatu jest naturalnie meandrujące koryto rzeki oraz naturalna i półnaturalna roślinność porastająca jej brzegi oraz dno doliny. Siedliska łęgowe w dolinach polskich rzek, są intensywnie zagospodarowywane a stosunki wodne głęboko zmieniane. Rawka jest tu wyjątkiem.

Część tekstu pochodzi z Monografii Przyrodniczej Bolimowskiego Parku Krajobrazowego